logo

Regulamin

Regulamin Blachotrapez Outlet

I.    Informacje ogólne

1.    Niniejszy regulamin został sporządzony i jest stosowany przez Blachotrapez spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju (34-700), przy ul. Kilińskiego 49A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - przez Sąd Rejonowy w dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem 0000370357, NIP 676-243-17-30, REGON:121387287.
2.    Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych:
a)    Formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.outlet.blachotrapez.eu;
b)    Telefonicznie zgodnie z numerami telefonów poszczególnych Filii przedstawionymi na ww. stronie internetowej.
3.     W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.     Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

II.    Definicje

1.    W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

1.1.    Cena – oznacza stosowaną przez Usługodawcę cenę danego Produktu brutto, umieszczoną w ramach prowadzenia strony www.outlet.blachotrapez.eu, obok informacji o Produkcie (tj. cenę Produktu, za jaką Użytkownik może kupić Produkt od Filii). 
1.2.    Filia – oznacza podmiot współpracujący z Usługodawcą w zakresie sprzedaży i dystrybucji Produktów. Lokalizacja Filii zostanie wskazana obok ceny, jako ten lokal, który posiada asortyment po promocyjnej cenie. 
1.3.    Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w myśl art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2015, poz. 584 z późn. zm.);
1.5.    Klient - podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności. Klientem są nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki administracji publicznej dokonujące zakupów Produktów i usług oferowanych na rynku.
1.6.    Infolinia – oznacza obsługę telefoniczną, w tym przyjmowanie zapytań lub rezerwacji przez daną Filię. Każdorazowo, w zależności od wyboru Produktu, Użytkownik będzie połączony z Filią, w której znajduje się wybrany Produkt. 
1.7.    Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
1.8.    Serwis/Platforma – prowadzona przez Blachotrapez Sp. z o.o. internetowa platforma online dostępna w domenie www.outlet.blachotrapez.eu
1.7    System Informatyczny – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.
1.9.   Produkt – oznacza rzecz ruchomą prezentowaną w ramach Serwisu tj. Blachy gontopodobne, blachodachówkę, blachy trapezowe – elewacyjne i dachowe, panele dachowe i elewacyjne na rąbek stojący, akcesoria dachowe, blachy z posypką, ogrodzenia blaszane, parapety zewnętrzne itp.
1.10.    Produkty z Gwarancją – oznacza Produkty przedstawione w Serwisie, na które udzielona jest gwarancja. Produkty z Gwarancją zostaną specjalnie oznaczone  – dotyczy tylko asortymentu zaliczonego do 1 gatunek (pierwszego gatunku).
1.11.    Produkty bez Gwarancji – dotyczy Produktów 2 gatunek (drugiego gatunku), na które gwarancja nie jest udzielona. 
1.12.    Reklamacja –  tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady Produktu należącej do 1 (pierwszego) gatunku lub nieprawidłowego wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwego towaru uzależnione są od wyboru dokonanego przez konsumenta (albo na zasadach rękojmi, albo na zasadach gwarancji). Przy reklamacji konsument może wysuwać w stosunku do przedsiębiorcy określone roszczenia, w tym żądanie wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub – przy wadzie istotnej – odstąpienia od umowy. W ramach jednej reklamacji możliwe jest wystosowanie do przedsiębiorcy więcej niż jednego żądania/roszczenia (dotyczącego tej samej wady), jeżeli poprzednie nie zostało spełnione po myśli konsumenta – dot. tylko Produktów 1 (pierwszego) gatunku, z reklamacji na zasadach rękojmi i gwarancji wyłączeni są przedsiębiorcy.
1.13.    Rękojmia – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru konsumpcyjnego. – tylko konsumenci.
1.14    Usługa – oznacza wskazaną w Regulaminie usługę świadczoną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.
1.15    Dzień roboczy- oznacza każdy dzień począwszy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.16    Usługodawca lub Spółka – oznacza spółkę wskazaną w pkt I ppkt. 1 niniejszego regulaminu.
1.17    Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony.
1.18    Ustawa o Prawach Konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.).

III.    Postanowienia ogólne

1.    Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:
1.1    Usługę WWW – polegającą na udostępnianiu na stronie www.outlet.blachotrapez.eu Produktów Blachotrapez i udzieleniu informacji o nich (ilość, miejsce, dostępność). Usługa obejmuje w szczególności: 
a)    Możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Serwisu (nie wymaga rejestracji, ani logowania);
b)    Możliwość zapoznania się z specyfikacją i fotografiami Produktów zamieszczonymi na stronie Serwisu;
c)    Udostępnienie mechanizmów komunikacyjnych Serwisu służących do udzielania informacji o stanach magazynowych danego Produktu i miejscu jego przechowywania, za pomocą Infolinii lub formularza kontaktowego;
d)    Usługę Rezerwacji – usługę polegającą na podjęciu przez Filię czynności faktycznych zmierzających do rezerwacji Produktów i umówienia wizyty Użytkownika w Filii w celu zawarcia umowy i odbioru Produktów;
1.2    Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Serwisie. Każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Serwisu.
1.3    Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas oznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. wejścia do Serwisu). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
1.4    Usługa Rezerwacji dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Serwisie – zgodnie z procedurą objętą niniejszym regulaminem.
1.5    Usługi świadczone są bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).
1.6    Usługodawca informuje, że nie pobiera od Użytkowników kaucji, ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.
1.7    Wszystkie Ceny Produktów podawane w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).  
1.8    Ceny Produktów mogą ulegać zmianie, bez podawania terminu i przyczyny. Klientów obowiązują każdorazowo ceny aktualne w chwili dokonywania rezerwacji. 
Ceny Produktów w Serwisie mogą się różnić od cen stosowanych w sklepach stacjonarnych. 
1.9    W Serwisie część Produktów jest oznaczona jako 2 (drugi) gatunek do powyższych będą należeć: Produkty posiadające niewielkie wady (wady nieistotne), pochodzące ze zwrotów, posiadające odmienny odcień kolorów (w przypadku zakupu w różnych Filii). W przypadku  pojedynczych sztuk poszczególnych Produktów, Usługodawca zastrzega, iż stan magazynowy Produktów objętych Promocją będzie ulegał zmianom.

IV.    Warunki techniczne i ryzyka

1.    Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
a.    aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
b.    prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer;
c.    włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
d.    serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.
2.    Postanowienia pkt IV pkt. 1 określają wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.
3.    Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystanie z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.
4.    Informacje o plikach cookies używanych w Serwisie znajdują się w Polityce Prywatności.
5.    Blachotrapez dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Blachotrapez ma prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

V.    Usługa rezerwacji

1.    Złożenie zapytania lub rezerwacji za pośrednictwem Serwisu nie wymaga rejestracji w Serwisie. 
2.    Użytkownik może zarezerwować Produkty przy wykorzystaniu Serwisu w godzinach: 08:00-16:00 od poniedziałku do piątku.
3.    Informacje zamieszczone na stronie Serwisu, w tym: reklamy, opisy, prezentacje Produktów, parametry techniczne, sposób użytkowania, jak również ceny Produktów, należy poczytywać nie jako ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Powyższe oznacza, że Użytkownik po wybraniu Produktów i skontaktowaniem się z odpowiednią Filią, dokonuje rezerwacji Produktów. Wiążąca umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero w chwili potwierdzenia przez Filię przyjęcia tej oferty i odbioru produktów ze wskazanej Filii.
4.    W ramach korzystania z Usługi Rezerwacji Użytkownik może dokonać, na zasadach opisanych poniżej, rezerwacji Produktów, wskazanych dalej jako przedmiot rezerwacji:
a)    Użytkownik powinien wejść na podstronę Serwisu, na której prezentowany jest Produkt, a następnie wybrać Produkt(y), który(e) zamierza zarezerwować,
b)    Użytkownik następnie powinien skontaktować się za pomocą Infolinii lub Formularza kontaktowego w celu weryfikacji zamówienia i ilości Produktów na stanie magazynowym, 
c)    Następnie powinien dokonać rezerwacji Produktu w Filii wskazanej przez Usługodawcę
5.    Każdorazowo Użytkownik wybierając Produkt zostanie połączony z odpowiednią Filią, która posiada w  magazynie wybrany Produkt (Informacja o lokalizacji Filii umieszczona jest obok ceny, po kliknięciu ikony zadzwoń wyświetli się numer kontaktowy do odpowiedniej Filii, która będzie odpowiedzialna za realizację zamówienia)
6.     Stany magazynowe (rzeczywiste) danego Produktu we wskazanej Filii mogą różnić się od tych podanych w Serwisie. 
7.    O dokonaniu rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń dot. Infolinii i wpływu formularza kontaktowego do Filii.
8.    Stany magazynowe będą aktualizowane co 30 dni.

VI.    Odbiór Produktów

1.    Po akceptacji przez Filię ilości Produktów, klient może stawić się do wybranej Filii, zawrzeć umowę sprzedaży i odebrać produkt zgodnie z dokonaną rezerwacją.
2.    Użytkownik może stawić się po Produkt w danej Filii w terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia rezerwacji,  w przypadku nieodebrania Produktu i nie zawarcia umowy sprzedaży w powyższym terminie, Usługodawca będzie mógł sprzedać lub zarezerwować Produkt innemu Klientowi. 
3.    Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz Użytkownika będącego Konsumentem wystawiany jest paragon, chyba że Użytkownik zgłosi potrzebę wystawienia faktury i poda dane niezbędne do jej wystawienia Zgłoszenie o konieczności wystawienia faktury VAT należy zgłosić najpóźniej w chwili realizacji zamówienia. 
4.    Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz Użytkownika niebędącego Konsumentem wystawiana jest faktura VAT.
5.    W celu otrzymania faktury VAT z tytułu realizacji Zamówienia, a także identyfikacji Użytkownika (w przypadku Zamówień dokonanych w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy), Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo podać następujące dane, które zostaną uwzględnione na fakturze VAT:
a)    w przypadku Użytkownika niebędącego przedsiębiorcą, który wyraził wolę otrzymania faktury VAT – adres zamieszkania Użytkownika;
b)    w przypadku przedsiębiorcy – siedziba i adres przedsiębiorcy, który dokonał Zamówienia, a także numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy.

VII.    Wady fizyczne i prawne

1.    Wszystkie Towary sprzedawane przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Serwisu są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
2.    Usługodawca zastrzega, iż Produkty zamieszczone na stronie oznaczone jako  2 – (drugi) gatunek mogą pochodzić z dokonanych przez innych Klientów zwrotów, z drobnymi wadami fizycznymi (odpryski, przebarwienia) stanowiącymi jedynie wady wizualne, należące do kategorii wad nieistotnych. Niniejsze towary nie podlegają reklamacji, zwrotowi, ani wymianie. 

VIII.    Odpowiedzialność Spółki za Towar – dot. tylko 1 (pierwszego) gatunku

1.    Spółka ponosi odpowiedzialność za towar na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2016, poz. 380 z późn. zm.).
2.    Spółka ponosi odpowiedzialność za wady Towaru (rękojmia), które istniały w chwili wydania Produktu Użytkownikowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w chwili wydania Produktu.
3.    Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktu w sytuacji, gdy:
a)     Klient przetworzył Produkt;
b)    wady Produktu powstały w trakcie transportu Produktu w przypadku, gdy transport leżał po stronie Klienta;
c)    wady Produktu powstały w trakcie rozładunku;
d)    wady Produktu wynikają z dokonania przez Klienta samowolnej naprawy Produktu bez zgody Spółki;
e)    wada Produktu wynikła z niewłaściwego korzystania z Produktu lub jego przechowywania, wbrew instrukcji i zaleceniom producenta i Spółki oraz wbrew zasadom sztuki budowlanej.
f)    Nie stanowi wady Produktu drobne odstępstwo kolorystyczne pomiędzy kolorem Produktu prezentowanym w ramach Platformy a jego rzeczywistym kolorem oraz inne drobne odstępstwa w wyglądzie Produktu prezentowanym w ramach Platformy a wyglądem rzeczywistym niewpływające na jego funkcjonalność. W szczególności w przypadku produktów barwionych jedynym punktem odniesienia dla Klienta są jedynie oficjalne próbniki producenta danego produktu.
g)    Przedsiębiorca jest zobowiązany do zweryfikowania stanu Produktu w momencie dostawy. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń przez Przedsiębiorcę w momencie dostawy Przedsiębiorca może powoływać się na wady Produktu jedynie jeżeli nie było możliwe ich stwierdzenie w momencie odbioru dostawy. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu wad Produktu jeżeli nie powiadomi Spółki o wykryciu wady w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia, ale nie później niż po upływie 1 roku od daty wydania Przedsiębiorcy Produktu.
h)    Klient, po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, zostaje poinformowany czy zgłoszenie zostało uznane czy też odrzucone i z jakich powodów. W przypadku konieczności wykonania ekspertyzy przez podmioty trzecie Spółka poinformuje o tym fakcie Klienta w ww. terminie, a rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego nastąpi dopiero po wykonaniu ekspertyzy.
i)    Przedstawiciel Usługodawcy w razie potrzeby dokonuje oględzin Produktu w miejscu jego wydania Klientowi, a Klient ma obowiązek udostępnić Spółce Produkt celem jego zbadania Odmowa umożliwienia wykonania oględzin Produktu będzie jednoznaczna z odmownym rozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego.
j)    W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego Spółka proponuje usunięcie wady Produktu, wymianę na Produktu wolny od wad lub odpowiednią transakcję korygującą, w tym zwrot ceny. Klient ma prawo wyboru sposobu uczynienia zadość uznanemu przez Spółkę zgłoszeniu reklamacyjnemu, które Spółka w miarę możliwości będzie uwzględniać.
k)    Spółka nie gwarantuje Przedsiębiorcom prawa zwrotu niewadliwego Produktu. Wnioski Przedsiębiorców o zwrot niewadliwego Produktu będą rozpatrywane indywidualnie i w tym celu Przedsiębiorca powinien skontaktować się z doradcą klienta w najbliższym oddziale Spółki.
l)    Złożenie zgłoszenia reklamacyjnego w stosunku do jeszcze nieopłaconych Towarów nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty.

IX.    Gwarancja

1.    Usługodawca jest producentem Produktów.
2.    Usługodawca informuje, że udziela gwarancję na niektóre Produkty uwidocznione na stronie internetowej, oznaczone jako „Produkt z Gwarancją”.
3.    W przypadku, gdy Produkt objęty jest gwarancją Usługodawcy, Usługodawca wraz z Produktem wyda Użytkownikowi dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku brak wydania dokumentu gwarancyjnego Umowa Sprzedaży zawarta z Usługodawcą stanowi dokument gwarancyjny.
4.    Gwarancją objęte są jedynie Produkty, należące do 1 (pierwszego) gatunku. Produkty te będą specjalnie oznaczone - „Produkt z Gwarancją”. 
5.    Produkty należące do 2  (drugiego) gatunku nie są objęte gwarancją.
6.    Warunki i zasady realizacji gwarancji na poszczególne Produkty z Gwarancją Usługodawcy zamieszczone zostały na podstronie Serwisu, przy danym Produkcie.

IX.    Własność intelektualna 

1.    Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, publikowanych na Stronie Internetowej www.outlet.blachotrapez.eu (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Usługodawcy.

X.    Dane osobowe

1.    Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz Umowy o świadczenie Usług, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.
2.    Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności.
3.    Spółka jest Administratorem Danych Osobowych dla danych osobowych pozyskanych od Klienta za pośrednictwem Strony. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów jest umożliwienie Klientom korzystania z Platformy, realizacji Rezerwacji oraz marketingu Produktów sprzedawanych przez Spółkę. Dane te, z zachowaniem wszelkich wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, będą przekazywane podmiotom trzecim jedynie w zakresie w jakim przetwarzać ma prawo przetwarzać te dane Spółka i wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Serwisu, realizacji rezerwacji oraz marketingu Produktów Spółki. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści i ich poprawiania. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Klient każdorazowo przekazując lub powierzając jakiekolwiek dane osobowe Spółce zapewni, że ma podstawę do ich przetwarzania zgodnie z prawem i powierzenie lub przekazanie tych danych nie narusza obowiązującego prawa.

XI.    Pozasądowe sposoby rozstrzygnięcia sporu 

1.    Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
2.     Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a)    http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
b)    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
3.    W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333,
e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

XII.    Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022 r. 
2.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność, czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
3.    O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa. Jeżeli Użytkownik, na rzecz którego świadczone są Usługi opisane w niniejszym Regulaminie, działa jako przedsiębiorca, wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą wynikające z realizacji Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Usługodawcy.
4.    Zapisy niniejszego regulaminu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 7 tej ustawy, konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie, a postanowienia mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Z tego względu wszelkie ewentualne wątpliwości, które mogą się pojawić na gruncie niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane na korzyść konsumenta, w zgodzie z przepisami ustawy.
5.    Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
a)    konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług lub Umów Sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu;
b)    konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego;
c)    rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług;
d)    zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z Usług
e)    konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników;
f)    do sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie pojawiły się w niniejszym regulaminie;
g)    pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Platformy, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Platformy;
h)    zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie;
i)    zmiany danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.
6.    Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo oraz informujemy o możliwości wystąpienia chwilowych przerw w funkcjonowaniu strony, spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, aktualizacji oprogramowania, modernizacyjnych itp. Prace te w miarę możliwości będą wykonywane w godzinach najmniejszego ruchu, zwykle nocnych.
7.    Wejście na stronę www.outlet.blachotrapez.eu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
8.    Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.